สายการผลิตมอเตอร์สเตเตอร์อัตโนมัติ (โหมดหุ่นยนต์ 2)